Księgarnia internetowa REMA
KoszykRejestracjaPrzypomnij hasło
INFOLINIA 42 292 01 00 Kontakt
Tytuł
Wszędzie
Autor
Wydawnictwo
ISBN
EAN
Tytuł
Wszędzie
Książki
Audiobooki
Artykuły papiernicze
Zabawki
Wszędzie
/
Facebook Google+ twitter
Strona główna » Regulamin "Karta Stałego Klienta"
  Regulamin "Karta Stałego Klienta"

 

Regulamin programu lojalnościowego

„Karta Stałego Klienta"
Rema Sp. J

 

Niniejszy regulamin, („Regulamin") określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: „Karta Stałego Klienta" („Program" lub „Karta"), organizowanym przez spółkę Rema Paweł Kietliński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, kod pocztowy 92-318, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116384, NIP: 727-10-13-886, Regon 471090024 („Organizator"), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§1.
Słowniczek

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają brzmienie określone poniżej:

Organizator - Rema Paweł Kietliński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, kod pocztowy 92-318, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116384, NIP: 727-10-13-886, Regon 471090024

Partner - A.H. Rema s.c. z siedzibą w Łodzi przy ul. Lelewela 3/7, kod pocztowy 93-166, NIP: 729-23-03-193, Regon 471696548 - będąca operatorem sklepu internetowego pod adresem www.rema.com.pl

Baza Danych - oznacza zbiór danych osobowych Uczestników, uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator


Formularz zgłoszeniowy - drukowany formularz dostępny w placówkach handlowych Organizatora, który Uczestnicy muszą wypełnić i zostawić sprzedawcy w Księgarni lub przesłać listem poleconym na podany w nim adres w terminie 1 roku od dnia dokonania pierwszego zakupu, który stanowi wniosek o przyjęcie do Programu.

Uczestnik - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz została zarejestrowana w Programie na podstawie Formularza Zgłoszeniowego złożonego zgodnie z Regulaminem.


Program - program lojalnościowy Karta Stałego Klienta, organizowany przez Rema Paweł Kietliński i Wspólnicy Spółka Jawna

Karta Stałego Klienta - „Karta Stałego Klienta", „Karta" znak legitymacyjny potwierdzający uprawnienie Uczestnika, do udziału w programie, wydawana przez Organizatora, opatrzona niepowtarzalnym numerem, wobec której:

 • została dokonana aktywacja oraz
 • nie dokonana została dezaktywacja, ani jakiekolwiek zmiany,

Konto Uczestnika - oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta Stałego Klienta wydana Uczestnikowi.


Przywileje - świadczenia wskazane w Regulaminie przyznawane przez Organizatora uczestnikom, z tytułu udziału w programie

Punkty - oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub Usług w Księgarniach Organizatora. Punkty naliczane są wprost proporcjonalnie do zakupów dokonanych przez Uczestnika w Księgarniach Organizatora w przeliczeniu 1=1. (1 zł = 1 punkt)

Regulamin - niniejszy Regulamin,

Księgarnia - każda placówka handlowa Organizatora, których lista stanowi załącznik do Regulaminu i znajduje się na stronie www.rema.com.pl w zakładce księgarnie.


Zakup minimalny - pojedynczy zakup na kwotę 30 zł dokonany w jednej z Księgarń Organizatora.

Zakres Podstawowy - Udział w Programie w okresie od dokonania Zakupu Minimalnego do momentu zebrania 250 punktów na Koncie Uczestnika

Zakres Premiowany - Udział w Programie w okresie po przekroczeniu ilości 250 punktów na Koncie Uczestnika

 

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu jest Rema Paweł Kietliński i Wspólnicy Spółka Jawna
 2. Udział w programie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w programie do żadnych świadczeń, za wyjątkiem:
  1. wypełnienia i przekazania Formularza zgłoszeniowego w wybranej placówce - Księgarni Organizatora
  2. powiadamianiu o zmianach danych zawartych w Formularzu, jeżeli jest to konieczne do udziału w programie.
 3. Organizator nie gwarantuje, ani nie składa żadnych zapewnień, co do:
  1. czasu trwania programu,
  2. braku zmian w zakresie przywilejów.
 4. Regulamin określa zasady programu w sposób wyłączny, z zastrzeżeniem, iż obowiązujące przepisy Regulamin wyłącza w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, w jakim nie narusza to obowiązujących przepisów prawa o ochronie konsumentów.
 5. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu poprzez złożenie podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.

 

§3.
Miejsce i czas trwania

 1. Czas trwania Programu jest nieokreślony.
 2. Program prowadzony jest na terenie Polski

 

 

§4.
Warunki przystąpienia do programu

 1. Osoba, która pragnie przystąpić do programu winna spełniać łącznie następujące minimalne warunki:
  1. wymagania Uczestnika,
  2. dokonać Zakupu minimalnego
  3. czytelnie, kompletnie i zgodnie z rzeczywistością wypełnić Formularz zgłoszeniowy.
  4. dołączyć ksero paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu minimalnego, który nie został dotąd wykorzystany do udziału w programie.
  5. złożyć podpis w formularzu,
  6. doręczyć formularz Organizatorowi poprzez:
   1. pozostawienie w jednej z Księgarń lub
   2. wysłanie listu poleconego na adres Organizatora
  7. W przypadku wypełnienia Formularza zgłoszeniowego w Księgarni Organizatora bezpośrednio po dokonaniu Zakupu Minimalnego, dołączanie ksera paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu nie jest wymagane. W takim przypadku uprawniony pracownik Księgarni Organizatora nanosi na Formularzu Zgłoszeniowym numer i datę paragonu.
  8. Osoba, która spełni minimalne warunki wskazane w pkt 1.1-1.7 niniejszego paragrafu zostanie zakwalifikowana do udziału w programie w Zakresie Podstawowym.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wymogu zawartego w §4 ust.1.2
 3. Organizator rozpatrzy doręczone formularze w terminie do 21 dni, licząc od daty złożenia formularza w Księgarni lub doręczenia formularza do siedziby Organizatora przez pocztę i może:
  1. zakwalifikować zgłaszającego się do udziału w programie oraz wydać uczestnikowi Kartę Stałego Klienta przez jej przesłanie na adres podany w formularzu lub,
  2. odmówić prawa udziału w programie.
  3. Organizator nie jest zobowiązana rozpatrzyć formularzy osób, pragnących wziąć udział w programie:
   1. których formularze nie zostały doręczone Organizatorowi, a w tym uległy zagubieniu lub zniszczeniu bez winy Organizatora
   2. które wypełniły formularz niezgodnie z Regulaminem, a w tym:
    1. nieczytelnie,
    2. podając nieprawdziwe lub niekompletne dane,
    3. nie złożyły podpisu na końcu formularza.
   3. Osoby, o których mowa w niniejszym punkcie mogą wysłać ponownie formularz, który w razie jego doręczenia Organizatorowi, zostanie rozpatrzony na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

 

 

§5.
Przywileje

 1. Udział w Programie w Zakresie Podstawowym zapewnia Uczestnikowi wskazane poniżej przywileje:
  1. Po dokonaniu Zakupu Minimalnego (w Księgarni Organizatora) i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, klient otrzymuje Kartę Stałego Klienta.
  2. Karta umożliwia Uczestnikowi sumowanie punktów na Koncie Uczestnika
  3. Karta Stałego Klienta w Zakresie Podstawowym nie upoważnia Uczestnika do otrzymywania stałego rabatu
  4. Konto Uczestnika w momencie wydawania Karty zasilane jest kwotą punktową odpowiadającą dokonanemu Zakupowi minimalnemu (minimum 30 zł - 30 punktów)
 2. Udział w Programie w Zakresie Premiowanym zapewnia Uczestnikowi wskazane poniżej przywileje:

 

1.      Po dokonaniu zakupów w księgarniach Organizatora za kwotę 250 zł. (250 punktów), Uczestnik przechodzi do udziału w Programie w Zakresie Premiowanym, który upoważnia Uczestnika do otrzymywania stałego rabatu do wartości  5 % przy następnych zakupach we wszystkich placówkach handlowych Organizatora

2.      Karta Stałego Klienta nie jest imienna, posiada swój numer klienta , więc może być przekazywana innym osobom

3.      z Karty może korzystać każda osoba, której Karta zostanie udostępniona

4.      przy zakupach, każde kolejne wartości będą naliczane na Konto Uczestnika

5.      po zliczeniu i przekroczeniu kwoty 1000 zł., (1000 punktów) rabat maksymalny zostaje zwiększony do wartości 10 % (kwota zliczana jest w okresie 12 miesięcy wstecz od ostatniego zakupu)

6.      po zliczeniu i przekroczeniu kwoty 2000 zł., (2000 punktów) rabat maksymalny zostaje zwiększony do wartości 12 % (kwota zliczana jest w okresie 24 miesięcy wstecz od ostatniego zakupu)

7.      po zliczeniu i przekroczeniu kwoty 3000 zł (3000 punktów) Klient otrzymuje ostateczny i maksymalny rabat o wartości do 15 % (kwota zliczana jest w okresie 24 miesięcy wstecz od ostatniego zakupu)

8.      przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.rema.com.pl Karta Stałego Klienta upoważnia klienta do otrzymywania rabatu 3 % (od ceny sprzedaży w Sklepie internetowym) , pod warunkiem wpisania w uwagach zamówienia - nazwiska i numeru karty zgodnego z danymi złożonymi na formularzu zgłoszeniowym

9.      Zakupy dokonane w sklepie internetowym www.rema.com.pl nie zwiększają puli punktów na Koncie Uczestnika

10.  W przypadku dokonywania zakupu na fakturę imienną - dane na fakturze muszą być zgodne z danymi na formularzu zgłoszeniowym , pod rygorem utraty prawa do skorzystania z przywilejów Karty Stałego Klienta przy danym zakupie.

11.  Skorzystanie z przywileju jest możliwe wyłącznie po uprzednim okazaniu w Księgarni Karty Stałego Klienta

12.  Przywileje:

 • nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia
 • mogą być przeniesione na osoby trzecie, poprzez przekazanie do użytkowania Karty Stałego Klienta z zastrzeżeniem §5 ust.2.10
 • nie mogą być łączone z innymi promocjami stosowanymi przez Organizatora lub Partnera, o ile Organizator lub Partner nie postanowią inaczej. Przed dokonaniem transakcji zakupu Uczestnik sam dokonuje wyboru i może skorzystać albo z promocji albo z przywileju. (Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy cena towarów wydawanych Uczestnikowi programu jest w chwili tego wydania z jakichkolwiek przyczyn obniżona, wobec wcześniejszej ceny tego towaru, w tym w związku z akcjami promocyjnymi lub wyprzedażą)
 • W przypadku rezygnacji z przywileju na rzecz promocji Uczestnik nie traci prawa do naliczenia wartości zakupów na Konto Uczestnika. Warunkiem tego jest wcześniejsze okazanie Karty Stałego Klienta

13.  Przywileje obejmują wyłącznie produkty zakupione przez Uczestnika, lub inne osoby uprawnione, o których mowa w ust.2.3 niniejszego paragrafu, po przystąpieniu do programu i w ramach programu.

14.  Wartości rabatów o których mowa w §5 pkt 2, ppkt 1,5,6,7 są wartościami maksymalnymi jakie może uzyskać Uczestnik. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia wartości rabatu na poszczególne asortymenty bez podania przyczyny.

 

 

§6.
Karta Stałego Klienta Rema Sp. J

 1. Po zweryfikowaniu Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje Kartę Stałego Klienta
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną aktywną Kartę Stałego Klienta
 3. Karta Stałego Klienta pozostaje własnością Organizatora
 4. Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą, bankomatową ani kredytową
 5. Karta Stałego Klienta nie podlega zbyciu
 6. Karta Stałego Klienta zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu
 7. Karta Stałego Klienta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania jakichkolwiek opłat
 8. Karta Stałego Klienta może być używana przez Uczestnika, oraz inne osoby którym Kartę Stałego Klienta przekazano do użytkowania.
 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży karty uczestnik składa wniosek o wydanie duplikatu karty i zostawia go wraz z uszkodzoną kartą lub z informacją o utracie karty w jednej z wybranych Księgarń Organizatora na terenie Polski . W terminie 21 dni od zgłoszenia wniosku Uczestnik otrzymuje nową kartę poprzez wydanie jej w Księgarni.
 10. Duplikat Karty Stałego Klienta może być wystawiony nieodpłatnie tylko raz.

 

§7.
Rezygnacja i wykluczenie z programu

 1. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi, w sposób wskazany w §10 ust.8, oświadczenie o rezygnacji.
 2. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.
 3. Uczestnik programu może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
 4. O fakcie wykluczenia z programu uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w sposób wskazany w §10 ust.7.

 

§8.
Dane osobowe

 1. Uczestnik, poprzez złożenie podpisu na Formularzu zgłoszeniowym oraz na oświadczeniu, wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Organizatora, w celu związanym z programem oraz ich przetwarzania dla potrzeb marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
 2. Zgoda, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 3. Uczestnik programu oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  1. prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora
  4. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  5. dobrowolności podania danych.

 

§9.
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące programu należy przesyłać do Organizatora w sposób wskazany w §10 p.8. Reklamacja pod rygorem nie rozpatrzenia musi być oznaczona napisem "Reklamacja Karta Stałego Klienta „
 2. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować uczestnika w sposób wskazany w §10 ust.7, o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.
 3. Podstawę reklamacji stanowi wyłącznie niezgodność zachowania Organizatora z Regulaminem.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji okoliczności niezawinione przez Organizatora w sposób wyłączny, a w tym zniszczenie lub utrata Karty Stałego Klienta przez Uczestnika.
 5. W wyniku uznania Reklamacji Organizator może wykonać przywilej, którego wykonania domaga się Uczestnik.

 

§10.
Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.rema.com.pl, oraz w Księgarniach Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator każdorazowo powiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu w Księgarniach Organizatora, na stronie www.rema.com.pl lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej
 4. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przed upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie programu może nastąpić z ważnych przyczyn.
 6. W przypadku zakończenia Programu Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestników poprzez zamieszczenie tej informacji w Księgarniach Organizatora, na stronie www.rema.com.pl lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej
 7. Wszelkie zawiadomienia indywidualne uważa się za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika, umieszczone w Bazie Danych. Wszelkie reklamacje, co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpatrywane na podstawie konkretnego stanu faktycznego.
 8. Zawiadomienia do Organizatora mogą być wysyłane w następujący sposób:
  1. Pocztą na adres Organizatora
  2. Pocztą elektroniczną na adres : kartaklienta@rema.net.pl
 9. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2016

 

Łódź, dnia 01.07.2016

 

Twój Koszyk
Produktów w koszyku:
0
Wartość zamówienia:
0,00 zł
Podręczniki
Informatyka. Klasa ...
Praca zbiorowa
cena: 17,10 zł
Kalendarze
Kalendarz ścienny ...
150542
cena: 2,70 zł
Książki na nagrody
Góry świata
praca zbiorowa
cena: 13,69 zł
Newsletter
Zapisz się do newslettera   Wypisz się z newslettera
Rzetelna firma.
Nasi partnerzy
CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA W ŁODZI
Serie

Twoje konto
» Stan realizacji zamówień

© copyright 2019 by REMA Sp. J. Księgarnia internetowa online wykonanie i utrzymanie - iw@com

Akceptujemy metody płatności

akceptujemy metody płatności
akceptujemy metody płatności